referat generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Bregnagergård, søndag d. 15. april 2018 på Bramsnæsvig Skole

 

Referent: Michael Nørholt (Fjerbregnen 20).

Der var 18 parceller repræsenteret inkl. bestyrelsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning. (Vedlagt som bilag.)
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse:
a. Bestyrelsens forslag om nedlæggelse af nogle rondeller/busketter .(udsendt med indkaldelsen).
b. Forslag om kontingentforhøjelse fra Anders Andersen (udsendt med indkaldelsen)
5. Valg i henhold til § 10 og § 11
6. Evt.

Ad 1: Valg af dirigent og stemmetællere:

Dirigent blev Peter Moe Rasmussen (Kambregnen 22).
Stemmetællere blev Søren S. Larsen (Bægerbregnen 6), og Frank Klausen (Kambregnen 19).

Dirigenten konstaterede, at formalia i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen er overholdt, og gav ordet til formanden.

Ad 2: Formandens beretning:

Indledningsvis takkede formanden Torben Bækgaard-Salling, for hans indsats som foreningens kasserer. Herefter startede formanden på selve beretningen, der blandt andet omhandlede stikvejenes vedligehold og beskaffenhed, sidste års loppemarked, lidt om niveauet for køb/salg af huse i området, og endelig foreningens hjemmeside samt en kort bemærkning til det forestående arbejde med revidering/opdatering af foreningens vedtægter/love.

Beretningen gav anledning til et enkelt spørgsmål fra Anders Andersen (Hindebregnen 1), der spurgte til rækkefølge på de kommende vejrenoveringer. Herefter blev beretningen godkendt.

Ad 3: Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse:

Kasseren fremlagde regnskabet, og knyttede enkelte kommentarer til udvalgte posteringer.

Fremlæggelsen gav anledning til en kort diskussion om foreningens budget. En af de fremmødte fremførte et ønske om, at foreningens medlemmer modtager budgettet inden kommende generalforsamlinger. Kasseren præcisere, at budgettet blot er et arbejdspapir for bestyrelsen, og ikke for andre.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Budgettet for 2018 blev uddelt til de fremmødte. Formanden kommenterede budgettet ift. vedligeholdelse af grønne områder/kontingent.

Spørgsmål/kommentar til budgettet fra de fremmødte:
Lise Johansen (Kambregnen 2) spurgte til, om foreningen har penge nok til vedligeholdelse af vejene. Poul Schertiger (Kongebregnen 2) spørger til, hvad vi samler penge ind til ift. en eventuel kontingentstigning. Pia Franijeur (Kambregnen 17) foreslår af det undersøges om kommunen kan drages til ansvar, når skraldebilerne ødelægger vejene

Ad 4: Forslag fra medlemmer og bestyrelse
a: Bestyrelsens forslag om nedlæggelse af rondeller/Busketter

Formanden uddybede forslaget. Det drejer sig om busketterne i enderne af stikvejene, der eventuelt bør nedlægges (første og sidste). Tiltaget vil medføre en besparelse på budgettet, og gøre det nemmere for skraldevognene at komme rundt. Herefter fulgte en diskussion om fordele og ulemper.

Forslaget blev vedtaget med 13 stemmer for.

b: Forslag om kontingentforhøjelse v. Anders Andersen (Hindebregnen 1)

Anders uddyber forslaget. Han fortæller om udfordringerne med huller i vejene, og mener at der skal investeres mere i vejenes vedligeholdelse.
Forslaget blev diskuteret og vedtaget med 20 stemmer for (4 stemmer pr brev).

Hermed stiger det samlet kontingent  (grundejer + grønne områder) fra 800 kr. til 1000 kr. med virkning fra 2019  

Ad 5: Valg i henhold til § 10 og § 11

På valg - i lige år i henhold til vores love- er følgende:
a. Næstformand: Anne-Grethe Overbeck (modtager genvalg)
b. Kasserer: Torben Bæksgaard-Saling (genopstiller ikke)
c. Bestyrelsesmedlem: Michael Nørholt (modtager genvalg)
d. Suppleant: Søren S. Larsen(modtager ikke genvalg)
e. Valg af revisor: Anja Madsen(modtager genvalg)

Resultat:
a. Næstformand: Anne-Grethe Overbeck, genvalgt.
b. Ny kasserer: Jette Nielsen (Bægerbregnen 6).
c. Bestyrelsesmedlem: Michael Nørholt, genvalgt.
d. Ny suppleant: Pia Franijeur  (Kambregnen 17).
e. Revisor: Anja Madsen, genvalgt.

Eventuelt

Diskussion om hvorvidt det er muligt at begrænse ejendomsmæglernes brug af skilte ved stikvejene. Der er stor enighed om at skiltningen skæmmer området. Det aftales at bestyrelsen skal indskrive retningslinjer for skiltning, ind i foreningens ordensreglement. Formanden taler med Lejre kommune om denne sag, samt om problemet med skraldebilernes hærgen i området.  

Dirigenten takker for god ro og orden, og giver ordet til formanden. Herefter kort pause og bankospil.

 

HUSK…..Loppemarked 2018 afholdes d. 4. august

Beretning til Bregnagergårds generalforsamling søndag d. 15.april 2018.

Velkommen til alle.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har efter sidste generalforsamling forsat konstitueret sig med Hanne som formand, Anne-Grethe som næstformand, Torben som kasserer, Jette som sekretær og Michael Nørholt som bestyrelsesmedlem. Søren har været aktiv suppleant og Pia suppleant. Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 6 bestyrelsesmøder, et vejsyn og et loppemarked.

Jeg vil som tidligere år gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der er gået . En særlig tak til Torben der har varetaget posten som kasserer på fornemmeste vis, men ikke genopstiller.

Bestyrelsen har, som lovet på sidste generalforsamling, stillet et forslag ang.rondeller/busketter og det er udsendt sammen med indkaldelsen.

Ligeledes er der udsendt et forslag om kontingentforhøjelse, stillet af Anders Andersen.

Bestyrelsen vil forsat arbejde på en revidering/ opdatering af vores love, for vi er ikke blevet færdige med dette arbejde til denne generalforsamling.

 

Veje og fællesarealer

Ved vejsyn i (sept) var hele bestyrelsen overrasket over hvor fine vores veje var, dog undtaget Hindebregnen.

Dette blev dog hurtigt ødelagt med det våde efterår og vinteren der kom.

 

Det er mest gået ud over indkørslerne på henholdsvis Egebregnen, Fjerbregnen og Kambregnen.

Efter vi har fået lagt ny asfalt på Sydmarksvej, er indkørslerne kommet ned i et niveau, som har gjort at vandet samler sig der, desuden er der store huller i den asfalt, der ligger i indkørslerne til vejene.

 

I november bad vi vores entreprenør, Klaus Jørgensen, om at renovere Ege- og Fjerbregnen i bund samt grave asfalt og de SF sten som ligger nedenunder asfalten op og lægge en robust belægning i begge indkørsler samt en faskine ved Egebregnen.

Dette arbejde har ikke været muligt at udføre p.g.a. det våde vejr og senere den hårde frost - arbejdet bliver udført så snart det kan lade sig gøre

Ligeledes skal der nedgraves en faskine ved Kambregnen 18, da hele vejen udfor matriklen står under vand, hver gang der kommer en længerevarende byge, dette har været et problem i mange år.

 

Ovenstående arbejde vil beløbe sig til omkring kr. 50-60.000 incl. moms.

 

Det er herefter meningen, at de næste veje der skal ordnes i bund, er Hindebregnen og Kambregnen.

 

Hindebregnen er desvære et kapitel for sig. Vejen trænger meget til en gennemgribende renovering. Hindebregnen er faktisk den vej der igennem årene er brugt flest penge på - men her bliver der ikke fulgt op på arbejdet.

Vi har fået henvendelse/klager fra et par af de nye beboere på vejen ang. vejens dårlige beskaffenhed og har opfordret til at man tager henvendelse til de resterende beboere på vejen, om at få fyldt hullerne i vejen.

Det vil være rigtig godt hvis hver enkelt parcel vil sørge for de huller der opstår udfor egen parcel samt at alle er behjælpelige med selve indkørslen til vejene - denne bliver jo brugt af alle.

 

For at vejene fremover skal fremstå pænere, har vi bedt Klaus Jørgensen om løbende at vedligeholde vejene ca. 6x om året, dette til et beløb på kr.1.700 plus moms pr. vej, altså ca kr. 16.000 om året incl. moms. 

Der vil dog altid opstå huller på vejene, uanset hvor meget, de bliver repareret. Det er derfor der er udlagt grusbunker, så beboerne selv skal følge op på hvis/når der opstår huller. 

 

Alle er selvfølgelig optaget af vejenes beskaffenhed og det er bestemt også noget, der har bestyrelsens opmærksomhed, men vi er desværre ikke herre over vind og vejr.

Loppemarked 2017

Nok engang fik vi afholdt vores årlige loppemarked og stadeholderne nød en kop kaffe og et rundstykke inden handlen gik i gang. Vejret var ok og besøget pænt. Stadeholderne var meget tilfredse med dagens udkomme og der var som altid en dejlig rolig og hyggelig stemning. Roskilde dagblad kiggede forbi og skrev efterfølgende en flot stykke med fine billeder fra vores loppemarked. I cafeen var salget noget sløvt, så overskuddet fblev,som det fremgår af regnskabet beskedent..

Nye grundejere

 

Vi har haft en hel del ejerskifter i 2017 – vi er vist i gang med et generationsskifte – det er glædelig at der er gang i salget  igen  - og vi håber de ”nye” vil føle sig velkomne og nyde vores dejlige område og deltage aktivt i grundejerforeningen arbejde

 

Hjemmesiden

Der foregår ikke megen dialog på hjemmesiden fra beboernes side, men hver uge får vi en briefing om hvor mange klik der har været i ugens løb, og her svinger det fra ca. 150 til 320 klik, dette har været stigende indenfor det sidste halve år og ud fra dette må man vel sige at siden er godt besøgt. Vi har en formodning om at det er ejendomsmæglerne der henviser siden til evt. købere. 

.

 

Fremtidige tiltag

Bestyrelsen vil forsat arbejde på en  revidering/opdatering af vores love.

 

 

Med tak til alle medlemmer for år 2017

 

Formand

Hanne Halsnæs


Der indkaldes hermed til foreningens ordinære generalforsamlingm der afholdes søndag d.15.april 2018 kl. 10.00 på:
Bramsnæsvig skole
Lokale "Cafeen"
Elverdamsvej 204
Ejby
4070 Kirke Hyllinge

DAGSORDEN er som følger:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse:
a. Bestyrelsens forslag om nedlæggelse af nogle rondeller/busketter er vedlagt
b. Forslag om kontingentforhøjelse fra Anders Andersen er vedlagt
5. Valg i henhold til § 10 og § 11
6. Evt.

På valg - i lige år i henhold til vores love- er følgende:
a. Næstformand: Anne-Grethe Overbeck (modtager genvalg)
b. Kasserer: Torben Bækgaard-Salling (genopstiller ikke)
c. Bestyrelsesmedlem: Michael Nørholt (modtager genvalg)
d. Suppleant: Søren S. Larsen (modtager ikke genvalg)
e. Valg af revisor: Anja Madsen (modtager genvalg)

Forslag til punkt 4 skal være formanden i hænde senest søndag d. 8. april 2018

Der serveres kaffe og kage, øl og vand og efter generalforsamlingen, vil der traditionen tro være bankospil med fine gevinster.

På bestyrelsens vegne
Hanne Halsnæs
FormandForslag ang. rondeller/busketter

Bestyrelsen for grundejerforeningen "Bregnagergaard" foreslår nedlæggelse af to rondeller/busketter - Den første og den sidste -
på Egebregnen, Fjerbregnen, Kambregnen, Ørnebregnen, Skjoldbregnen, Hindebregnen og Kongebregnen.

Begrundelsen for dette forslag er, at det vil skabe bedre plads for de større skraldebiler, der skal rundt på vejene og det vil reducere vores omkostninger til beskæring af rondellerne/busketterne fremover.

Der vil stadig være busketter til fugleliv - bare færre.

På bestyrelsens vegne
Formand
Hanne HalsnæsForslag om kontingentforhøjelse

Til bestyrelsen i Bregnagergaard

Jeg stiller hermed forslag om, at det årlige grundejerkontingent forhøjes fra 500 kr. til 700 kr.

Baggrunden er den elendige tilstand, vejene og specielt inkørslerne jævnligt er i. Der er kun nogle få, der engang imellem smider grus i hullerne på vejene - når der så samtidigt jævnligt bliver kørt rundt på dem med minibusser og hestetrailere, kommer det til at se ud, som det gør.
Jeg mener ikke, at vi kan køre med så lavt et vedligeholdelsesbudget, at man  ikke kan komme ind til sit hus uden at skulle forcere et stort antal vandfyldte huller og mudderbunker; derfor mit forslag om forhøjelse.

Med venlig hilsen
Anders Andersen
Hindebregnen1Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.08 | 20:00

Alle 9 der havde betalt for en stadeplads, var forstående overfor aflysningen,ikke mindst pga. brandfaren.
Vh Anne-Grethe

...
07.08 | 10:45

Loppemarkedet burde ikke være aflyst. Find måske en anden dato og lav det gratis.

...
30.07 | 20:08

Loppemarkedet burde være fastholdt, da det er en markering/tradition 20 år og så efterfølgende have aflyst fremover.

...
03.02 | 17:17

Har været forbi Egebregnen, og der ligger stadig noget grus udenfor din parcel, hvis du går lidt længere ned af vejen ligger der en stor bunke grus.

...
Du kan lide denne side