Referat 2017Referat af ordinær generalforsamling i

grundejerforeningen Bregnagergård,

søndag den 23.april 2017, kl. 10.00

På Bramsnæsvig Skole

 

 

Til stede:

Der var 18 parceller repræsenteret, inklusiv bestyrelsen.

 

Dagordenen var:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Fremlæggelse af regnskab

4. Forslag fra medlemmer

5.Valg i henhold til §10 og §11

6.Evt.

 

Ad 1: Valg af dirigent og stemmetællere

Frank Klausen, Kambregnen 19, blev foreslået og valgt som dirigent.

Anders, Hindebregnen, Anni, Kongebregnen blev valgt som stemmetællere.

 

Dirigenten godkendte udsendelsen af dagsorden.

Der var ikke modtaget/fremsendt nogle forslag til bestyrelsen inden generalforsamlingen dags dato.

 

 

Ad 2: Formandens beretning

Formand for grundejerforeningen Bregnagergård Hanne Halsnæs aflagde beretning i henhold til foreningens love. Se vedhæftede bilag.

 

Under beretningen blev der bl.a. givet en orientering om de grønne områder, der i samarbejde med bestyrelsen vedligeholdes af entreprenør Klaus Jørgensen.

Det er vigtigt, at alle beboere er indstillet på at være med til at fylde huller med de dertil udlagte grusbunker. Kun på den måde kan vi holde udgifterne nede til renovering af vejene.

 

Under dette punkt blev der fra nogle beboere givet udtryk for, at det er til stor irritation at der ud til Møllevej står en privat trailer på den offentlige grønne rabat.

 

Bestyrelsen har flere gange bedt beboerne på parcellen om at flytte traileren. Det blev aftalt, at bestyrelsen forsat arbejder på at få denne trailer flyttet fra vores fællesareal.

 

Endvidere var der også enighed om, at indkøbe nogle skilte med ”20 km” til opsætning på vejene i grundejerforeningen Bregnagergård.

 

Herefter blev beretningen godkendt.

 

Se også hjemmesiden på www.bregnagergaard.dk

 

HUSK: Loppemarked den 1. lørdag i august – 5. august 2017. Hold Jer orienteret på hjemmesiden.

 

 

Ad 3: Fremlæggelse af driftsregnskabet

Driftsregnskab for 2016 var blevet udsendt med indkaldelsen til vores ordinære generalforsamling den 23.4.

Budget 2017 blev omdelt på mødet.

 

Med udgangspunkt fremlagde/gennemgik kasserer Torben Bækgaard Salling det udsendte driftsregnskab for 2016. Kassereren havde kommentarer til  foreningens overskud på kr. 15.521,21 kr.

Ca. 3000kr kom fra overskuddet fra loppemarkedet 2016 .

 

Endvidere kom ca. 3000 kr fra ejendomsmæglere, der indhenter oplysninger via vores kasserer på sommerhuse, der er til salg i grundejerforeningens område og fra tilmeldelsesgebyrer fra nye beboere.

 

Endelig havde vi afsat ca. 6000 kr til beskæring af beplantningen ved Digevej- men dette arbejde er først blevet gjort i 2017.

 

Vi fortsætter med uændret kontingent.

 

Herefter blev driftsregnskab for året 2016 godkendt.

Budget 2017 vedhæftes som bilag og kan i øvrigt også ses på hjemmesiden.

 

 

Ad 4: Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Der var ikke indkommet forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.

 

 

Ad 5: Valg i henhold til § 10 og § 11

På valg i ulige år – i henhold til vores love er følgende:

a. Valg af formand                                 Hanne Halssnæs                                  genvalgt

b. Valg af sekretær                                Jette Emerek Nielsen                           genvalgt

c. Valg af bestyrelsessuppleant         Pia Franjeur                                           genvalgt

d. Valg af suppleant                             Søren S. Larsen                                    genvalgt

e. Valg af revisor                                   Peter Moe Rasmussen                        nyvalgt

f. Valg af revisorsuppleant                  Birgit Madsen                                         valgt

 

 

Ad 6: Eventuelt

Under dette punkt var der en del ytringer omkring vejbelægningen. Mange af vores medlemmer gav udtryk for, at der hurtigt kommer dybe større og mindre huller på grundejerforeningens veje.

 

Bestyrelsen opfordrer endnu engang til, at samtlige beboere gør en fælles indsats med at vedligeholde  vejene ved at fylde grus i hullerne, så snart de opstår. Det er måske en idé at vejenes beboere gør det til en fælles opgave at fylde en vejs huller et par gange om året.

Herefter sluttede den officielle del af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen takker for god stemning på mødet.

 

Rigtig god sommer til alle og tak for en hyggelig stemning under vores årlige bankospil.


2018 – Generalforsamling bliver afholdt den 15. april 2018.


Bilag 

Beretning til Bregnagergårds generalforsamling søndag d. 23.april 2017.

 

Velkommen til alle.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har efter sidste generalforsamling konstitueret sig med Hanne som formand, Anne-Grethe som næstformand, Torben som kasserer, Jette som sekretær og Michael Nørholt som bestyrelsesmedlem. Søren har været aktiv suppleant og Pia suppleant. Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 6 bestyrelsesmøder, et vejsyn og et loppemarked.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et formidabelt samarbejde i året, der er gået , og ligeledes skal der lyde en stor tak til alle grundejere for at overholde vores ordensregler og hjælpe med til, at vi har så pænt et område, som vi har.

 Det er lykkedes for os at få fjernet de campingvogne og trailere, der har stået på parkeringsarealet, og det er skønt.

Bestyrelsen vil forsat arbejde på en revidering/ opdatering af vores love, for vi er ikke blevet færdige med dette arbejde til denne generalforsamling.

 

Veje og fællesarealer

Her i foråret har vi fået beskåret bevoksningen langs diget på Digevej. Vi har også på Digevej fået beskåret et par træer i højden, da flere grene efterhånden hang så lavt, at det generede høje køretøjer.

Rondellerne på alle stiklommerne er blevet beskåret i bredden undtagen på Kambregnen. På Kambregnen har vi Michael Rasmussen, der er flittig med saksen, så der har det ikke været nødvendig at bede vores entreprenør om at beskære.

2016 var en meget våd sommer, og græsset på fællesarealet voksede meget på de 14 dage, som der går mellem græsslåningerne.  Vi vil i den kommende sommer høre vores entreprenør Claus om mulighed for at slå lidt oftere i de perioder, hvor græsset vokser meget.

 

 

 

Der er blevet lagt nyt grus i bunker på vejene. Det er en bedre men også dyrere form for grus. Dette grus er mere lerholdigt og dermed mere holdbart. Bestyrelsen opfordrer alle grundejere til at være behjælpelig med at fylde de huller, der måtte opstå, med dette fine nye grus.

Lige før loppemarkedet i august var der pludselig opsat en låge på diget, hvor der er en sti henover diget til Troldhøjvej. Formanden bad ejerne i nr. 10, som havde opsat lågen om at fjerne den, men det skete ikke, og vi henvendte os derfor til kommunen, og de lovede at se på sagen. Der kom aldrig nogen tilbagemelding fra kommunen, men vi kan til vores glæde konstatere, at lågen er fjernet, og der igen er fri passage.

Bestyrelsen har fået flere tilkendegivelser ang. rondellerne på stikvejene – nogle synes, de skal skæres ned, og der bare skal være græs med et par træer, andre synes, de skal stå uberørte og andre igen, at de skal trimmes i både højde og bredde. Med andre ord er holdningerne mange. Bestyrelsen søsatte derfor et pilotprojekt på Skjoldbregnen. 

Projektet gik ud på at skære rondellerne helt ned, tage billeder af det og lægge det på hjemmesiden, så folk her kunne se, hvordan det ville se ud. Vi var dog i bestyrelsen enige om, at kom der bare 1 indvending fra beboerne på Skjoldbregnen blev projektet droppet – og det gjorde der, så derfor blev projektet droppet. Bestyrelsen arbejder videre med rondellernes udseende. Tidligere var det beboerne på de enkelte stikveje, der sørgede for at beskære rondellerne, men det sker ligesom ikke mere, og de sidste par år har vi brugt ca. 16.000 kr. for at få beskåret rondellerne. I bestyrelsen arbejder vi videre, og forhåbentlig finder vi fælles fodslag, så vi til næste års generalforsamling  kan fremsætte et forslag  omkring rondellerne, indtil da beskærer vi dem på samme måde som hidtil.

Loppemarked 2016

Vejret startede fint ,og den gode stemning var endnu engang til stede. Stadeholderne nød morgenbrød og kaffe, mens besøgende indtog pladsen, og handlerne tog fart. Lige før middag fik vi så ” en ordentlig skylle”, og der blev trængsel under cafeens pavillon.  Det kraftige regnvejr betød, at nogle gæster forlod pladsen, men der var dog også flere standhaftige, der heldigvis blev. Stadeholderne meldte om et meget fint salg, og cafeen gav et flot overskud på 3.147,00 kr.

Der skal lyde en stor tak til alle, der deltog og hjalp med afviklingen af vores loppemarked og sørgede for at rydde flot op efter sig.

 

 

 

 

 

Hjemmesiden

Det er Anne-Grethe, der opdaterer og vedligeholder vores hjemmeside – og tak til hende for det. Jeg vil gerne opfordre nye og nuværende grundejere til at tjekke hjemmesiden ud. Her kan man se vores ordensregler og finde mailadresser på formand og næstformand. Man henvender sig til næstformanden, hvis henvendelsen drejer sig om noget med fællesarealerne og vejene. Alt andet henvender man sig til formanden med.

 Man kan også komme med indlæg ang. rondellers udseende eller andet, man gerne vil debattere.

 

Fremtidige tiltag

Bestyrelsen vil, som nævnt, arbejde videre med revidering/opdatering af vores love.

Ligeledes vil vi arbejde på et forslag angående rondellernes udseende 

Vi vil få lagt ny belægning på 1-2 af vejene.

 
Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.02 | 17:17

Har været forbi Egebregnen, og der ligger stadig noget grus udenfor din parcel, hvis du går lidt længere ned af vejen ligger der en stor bunke grus.

...
31.01 | 16:24

Hvornår kommer da nyt lergrus på egebregnen igen da er nemlig ikke noget ellers skal i beskæring i det sted hvor lergrus er da er nemlig ikke noget lergrus.

...
26.01 | 09:21

Hvornår fjerne i det asfalt og ligge grus og sten på indkørsel til egebregnen fra sydmarkvej da sker ikke noget med alt det vand da ligger der.

...
03.01 | 22:06

Hej Poul
Egebregnen og Fjebregnen bliver ordnet i bund så snart vejret tillader dette. Dette arbejde blev bestilt for 1 1/2 måned siden. Følg med under Info.

...
Du kan lide denne side