Love for grundejerforeningen Bregnagergaard

§ § § § § § § § § §

§1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnagergaard". Dens hjemsted er Kyndeløse Sydmark, 4070 Kirke Hyllinge. Dens værneting er Roskilde.

 

§2

Formål

Foreningens formål er at væretage medlemmernes fællesinteresser i deres egenskab af ejere af parceller, udstykkede fra ejendommen, matr. nr 4 a Kyndeløse By - Kirke Hyllinge Sogn, specielt medlemmernes interesse ved anlæg af veje, stier, vedligeholdelse, belysning, fælles vand-, kloak- og lysledninger m.m. samt tilvejebringelse af de fornødne midler hertil.

 

§3

Medlemsforhold

Enhver ejer af en eller flere parceller solgt fra ejendommen matr. nr. 4 a Kyndeløse By - Kirke Hyllinge Sogn, er i henhold til adkomst pligtmæssig medlem af grundejerforeningen. Ejeren af stamparcellen er medlem for såvidt angår parceller, som er udstykkede eller ihvertfald af landinspektøren afmærkede og opmålt med udstykning for øje. Dette medlemskab er dog fritaget for kontingent og indskud, men har ej heller stemmeret.

Øvrige medlemmer betaler et indskud på kr. 150,-. Ved ejerskifte vil være at erlægge nyt indskud af indtrædende medlem.

Årskontingent fastsættes af bestyrelsen og forfalder til betaling senest 1. apil.

Ejeren af stamparcellen er berettiget til, men ikke forpligtet til at indtræde som ordinært medlem mod betaling af normalt indskud og normalt årskontingent.

Ethvert medlem har principielt kun een stemme. Såfremt et medlem er ejer af mere end fem parceller, har pågældende medlem dog yderligere en stemme for hvert multiplum af 5. Denne bestemmelse skal dog ikke gælde ejeren af stamparcellen forsåvidt angår udstykkede, men ikke endnu afhændede parceller.

Hvis et medlem er i restance med kontingent eller andre ydelser til foreningen i mere end to måneder og ikke herefter trods påkrav berigtiger restancen indenfor 8 dage, bortfalder medlemsrettighederne, herunder stemmeret på generalforsamlingen, hvorimod dette forhold ingen indflydelse har på medlemmets forpliglelse overfor foreningens lovligt besluttede fællesudgifter.

Stemmeafgivningen kan ske ved personligt fremmøde eller ved behørig fuldmagt. Fuldmagt kan kun meddeles et andet medlem eller en advokat, og intet medlem må repræsentere mere end eet andet medlem.

 

§4

Ydelser til foreningen

Alle i henhold til nærværende vedtægter fastlagte ydelser vil være at indbetale til foreningens kasserer kontant eller pr. post, med mindre bestyrelsen beslutter andre indbetalingsformer.

Alle ydelser skal være betalt senest 14 dage efter påkrav, og bestyrelsen vil være berettiget til, såfremt denne bestemmelse siddes overhørig, at overgive restancen til retslig incasso.

 

§5

Adresseforandring og ejerskifte

Såfremt et medlem skifter adresse, er han pligtig til at anmelde den nye adresse til formand eller kasserer senest 14 dage efter flytningen.

Såfremt et medlem afhænder sin grund, er han pligtig til omgående skriftlig at meddele formand eller kasserer køberens navn og bopæl, ligesom han er pligtig til at berigtige eventuelle restancer.

Sælgeren er ligeledes pligtig til at meddele køberen nøje oplysninger om hvilke forpligtelser der påhviler parcellen overfor foreningen direkte og/eller med hensyn til lån optaget af grundejerforeningen til varetagelse af foreningens fællesanliggender. Sælgeren frigøres ikke, forinden han overfor foreningen behørigt har dokumenteret, at køberen er gjort bekendt med og har erklæret sig indforstået med at overtage sådanne forpligtelser. Sælgeren må til køberen afgive sit eksemplar af foreningens love og eventuelle indbetalingshæfter eller lignende.

 

§6

Udgiftfordeling

Ifølge servitutbestemmelsen skal udgifterne til fællesanlæg afholdes af ejerne af de enkelte parceller, således at udgifterne fordeles med lige andel pr. parcel.

Udgifterne til kloakanlæg, der etableres ved kommunens foranstaltning fordeles efter særligt regnskab, udfærdiget af kommunen.

Drift og vedligeholdelse af anlæg, forsåvidt de ikke måtte blive afholdt af det offentlige eller særligt stiftet selskab, påhviler samtlige grundejere indenfor foreningens område, således at udgifterne hertil fordeles med een andel pr. parcel.

 

§7

Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes den sidste halvdel af april måned.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. Valg jfr. § 10 og § 11.

Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til tinglyst deklaration have ret til at lade sig repræsentere ved generalforsamlingen, dog uden stemmeret, ligesom indkaldelse til generalforsamlingen skal tilstiles kommunalbestyrelsen.

 

§8

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstaordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 24 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom ledsaget af motivering af det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet.

Indkaldelse

Alle generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem og til kommunalbestyrelsen, indeholdende specificeret dagsorden.

Såfremt generalforsamlingen skal træffe beslutning om optagelse af lån eller acceptere låne- eller entrepricetilbud med henblik på udførelse af fællesanlæg skal indkaldelse ske ved anbefalet brev.

 

§9

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig måde, uden hensyn til de mødendes antal. De spørgsmål, der bliver forelagt, afgøres ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog nedenfor. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre krav om skriftlig afstemning fremsættes af mindst 5 medlemmer.

Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af ændringer i eller tilføjelser til lovene, kræves, at mindst 2/3 af de mødte på to efter hinanden følgende indenfor 30 dage afholdte generalforsamlinger stemmer for forslagene. Vedtægterne vil dog aldrig kunne ændres således, at de strider mod servitutbestemmelser pålagt medlemmernes parceller, med mindre dette vedtages af samtlige medlemmer og godkendes af kommunalbestyrelsen for Lejre kommune.

 

§10

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der foretages valg af formand, sekretær og 1 bestyrelsessuppleant på ulige årstal og af næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant på lige årstal.

Kun medlemmer af foreningen kan vælges, og genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen konstituere sig selv.

Honorarer

Der tillægges bestyrelsen et årligt vederlag til dækning af de med bestyrelseshvervet forbundne udgifter. Vederlaget fastsættes på den ordinære generalforsamling under § 7. punkt 4, efter forslag fra bestyrelsen.

Tegningsrettigheder

Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Til optagelse af lån og til køb og salg af fast ejendom samt pantsætning heraf kræves generalforsamlingens samtykke, og dokumenter herom vil være at underskrive af den samlede bestyrelse.

Protokol

Over det ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, for generalforsamlingensprotokollatet tillige af den valgte dirigent.

Forretningsorden

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, der bl.a. skal indeholde følgende bestemmelser: Møde afholdes så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldelse foretages af formanden med mindst 2 dages varsel. Alle afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Gyldig beslutning kan ikke træffes, såfremt kun 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, medmindre disse er enige om beslutningens indhold.

Udebliver et bestyrelsesmedlem uden lovligt forfald fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan den øvrige bestyrelse beslutte, at han må udtræde som medlem, og den suppleant, der på generalforsamlingen er valgt med flest stemmer, indtræder da i hans sted.

 

§11

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form. Såfremt kassebeholdningen overstiger kr. 100,-, skal det overskydende beløb snarest indsættes i en af bestyrelsen godkendt bank, sparekasse eller på girokonto. Foreningens formue kan iøvrigt anbringes i børsnoterede obligationer efter bestyrelsens skøn og i foreningens navn.

Bestyrelsen fastsætter regler for kontrol med foreningens midler. Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger. Alle udgifter anvises af formanden og kassereren i forening. Ved regnskabsårets udgang udarbejdes et driftsregnskab og en status, der underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne inden 15. februar.

Til at revidere foreningens regnskab vælges på ulige årstal 1 revisor og 1 revisorsuppleant og på lige årstal 1 revisor. Genvalg kan finde sted.

Senest 14 dage før den ordinære generalforsamling fremsendes det reviderede regnskab til medlemmerne.

 

§12

Medlemmernes hæftelse og foreningens formue

For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne med lige andel pr. parcel. Intet medlem har ved udtræden af foreningen (ved salg af parcel) eller på noget andet tidspunkt krav på andel i foreningens formue.

Såfremt der af foreningen er oparbejdet en fond til fremtidig gennemførelse af et fællesanliggende, har sælgerne af en parcel krav på af bestyrelsen at erholde oplysning om, hvor stor en andel af dette fond, der falder på parcellen, og vil være berettiget til at køberne at kræve refusion heraf. Sådant forhold mellem køber og sælger er iøvrigt foreningen uvedkommende.

 

§13

Ifølge medlemmernes adkomstdokumenter kan der på den enkelte parcel tinglyses dokument som pantstiftende til sikkerhed for de forpligtelser, der påhviler den enkelte parcelejer i anledning af foranstaltninger trufne af grundsælgeren eller foreningen til gennemførelse af fællesanlæg m.v..

Denne pantret kan af grundejerforeningen gøres gældende, så snart sælgeren er frigjort for eventuelle forpligtelser, som han til dette formål måtte have påtaget sig, ligesom grundejerforeningen ved optagelse af lån skal være berettiget til at meddele lånekreditor adgang til at gøre panteretten gældende enten for det hele beløb eller for en del af dette. Bestyrelsen er, så snart de nødvendige byggemodningsanlæg er udførte og foreningens forpligtelser er rimeligt nedbragte, at søge kommunalbestyrelsens godkendelse af, at den etablerede pantsikkerhed aflyses eller nedsættes.

 

§14

Opløsning

Foreningen kan kun opløses med godkendelse af kommunalbestyrelsen for Lejre kommune, og kun såfremt 1/4 af foreningens medlemmer stemmer derfor og alle foreningens økonomiske forbindelser er afviklede og samtlige medlemmers forpligtelser overfor foreningen er dækkede.

Såfremt der ved foreningens opløsning er formue i behold, vil denne være at udlodde til foreningens medlemmer efter reglerne for disse hæftelser, jfr. § 12, stk. 1.

Ovenstående love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. maj 1967 og godkendt af Hyllinge-Lyndby kommune.

Ændring er foretaget den 06-03-1968 på ordinær generalforsamling og godkendt ved ekstraordinær genefalforsamling den 31-03-1968. Ændring er endvidere foretaget den 25-02-1970 på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

Ændring er endvidere foretaget den 23-02-1972, 25-02-1993, 07-03-1999 og 30-04-2000. 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.08 | 20:00

Alle 9 der havde betalt for en stadeplads, var forstående overfor aflysningen,ikke mindst pga. brandfaren.
Vh Anne-Grethe

...
07.08 | 10:45

Loppemarkedet burde ikke være aflyst. Find måske en anden dato og lav det gratis.

...
30.07 | 20:08

Loppemarkedet burde være fastholdt, da det er en markering/tradition 20 år og så efterfølgende have aflyst fremover.

...
03.02 | 17:17

Har været forbi Egebregnen, og der ligger stadig noget grus udenfor din parcel, hvis du går lidt længere ned af vejen ligger der en stor bunke grus.

...
Du kan lide denne side